Ulandssekretariatet i Mellemamerika

Projektnummer: 
MELLEMAMERIKA
Periode: 
01.01.2004-01.02.2010
Geografisk område: 
Guatemala, Honduras, Nicaragua
Udenlandske samarbejdspartnere: 

De faglige organisationer i Mellemamerika

Projektbeskrivelse: 

Projektsamarbejdet i Mellemamerika forgår inden for det globale netværk af faglige organisationer, regionale organisationer samt nationale landsorganisationer og lokale fagforeninger under programmet: "Lighed og stabilitet i Mellemamerika - dialog og socialt ansvar på arbejdsmarkedet"

National forankring i 3 lande:

  1. Nicaragua: Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).
  2. Honduras: Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH).
  3. Guatemala: Centro de Capacitatión Sindical de Guatemala (CCSG), Fundación Mario López Lavarre (FMLL).

Regionale projekter:

  • Sundhed: Internationalen for den Offentlige Sektor (PSI).
  • Service: Union Network International (UNI).
  • ISACC: Instituto Sindical para Centro America y Caribe (ISACC).

PROJEKTSAMARBEJDE I MELLEMAMERIKA:

Baggrund:

Fagbevægelsen i Mellemamerika er karakteriseret af en generelt lav organiseringsgrad (fra ca. 5% i El Salvador til næsten 20% i Honduras). Nationalt er fagbevægelsen præget af relativt små landsorganisationer med svingende samarbejdsvilje og svag politisk status. Det betyder, at de faglige organisationers handlemulighed og indflydelse er begrænset og fagbevægelsen udgør derfor ikke en vægtig og samlet social partner over for regeringer og arbejdsgivere i regionen.

Strategi/mål:

Den overordnede strategi for arbejdet i Mellemamerika er kapacitetsopbygning af de faglige organisationer med det mål, at gøre dem i stand til at præge en demokratisk udvikling; at blive vægtige aktører i fattigdomsbekæmpelse; og at kunne møde udfordringerne på arbejdsmarkedet. Formålet med samarbejdet er at skabe en bæredygtig organisationsudvikling inden for fagbevægelsen i regionen. Målet med samarbejdet er nationalt at skabe en stærk, samlet og demokratisk fagbevægelse, som forsvarer arbejdstagernes interesser og regionalt at styrke fagbevægelsens fortalervirksomhed.

Målgruppe:

Den brede målgruppe i projekterne er de fagligt organiserede arbejdere inden for den offentlige og private sektor, samt potentielle medlemmer af fagbevægelsen. De direkte modtagere af bistanden gennem de enkelte projekter er de valgte repræsentanter, undervisere, aktivister og ansatte i de organisationer, der indgår i projektsamarbejdet. Herunder lægges der vægt på at fremme ligestillingen mellem kønnene for derved at tiltrække flere kvinder til at tage aktiv del i fagbevægelsens arbejde.

Partnerskaber:

I Mellemamerika foregår endvidere et øget regionalt politisk og økonomisk samarbejde, hvilket i stigende grad har betydning for vilkårene på arbejdsmarkedet, hvor internationale handelsaftaler (CAFTA og EU-MA) fremtidigt afstikker rammer for arbejdsvilkårene i regionen. Ulandssekretariatet støtter derfor den regionale paraplyorganisation CSAs kapacitet til at kunne koordinere de enkelte medlemsorganisationers arbejde og til at udvikle netværk. På det regionale niveau støttes endvidere multilaterale sektorfaglige projektsamarbejder, eksempelvis i sundhedssektoren.

Fokusområder:

På alle niveauer af arbejdet i regionen afspejles nogle enkelte grundlæggende og gennemgående fokusområder:

· Demokrati, demokratiseringsprocesser og faglige menneskerettigheder

· Udvikling af en samarbejdende fagbevægelse og netværksopbygning

· Fattigdomsbekæmpelse - forbedring af levevilkår

· Fortalervirksomhed, herunder alliancer med civilsamfundet i øvrigt

Særlige temaer:

Udover de ovenstående fokusområder, sætter de enkelte projekter også særlige temaer på dagsorden. I disse år behandles følgende problematikker i projekterne:

· Regionale handelsaftaler og sociale klausuler

· Harmonisering af arbejdsmarkedslovningen i regionen

· Kvinder på arbejdsmarkedet, lighed mellem kønnene og ligeløn

· Arbejdstagerrettigheder, beskæftigelsespolitik og social tryghed/sikkerhed

· Sikring af arbejdere i den uformelle økonomi

· Fortalervirksomhed på skatte og fordelingspolitik

· Arbejdsmiljø og kollektive overenskomster

· Lokal erhvervsfremme og beskæftigelselse

· Unges uddannelses- og erhvervsmuligheder

Projekttyper:

Projekttyperne spænder fra ét til toårige pilotprojekter til egentlige kapacitetsopbygningsprojekter, der ofte strækker sig over flere faser. Typisk vil en samlet projektperiode strække sig over 8-12 år. Formålet med pilotprojekterne er at undersøge og procesudvikle potentielle områder med sigte på at identificere egentlige kapacitetsopbygningsprojekter. Et flerårigt og flerfaset projekt udvikles enten med én eller flere faglige organisationer ud fra analyser af demokratiprocesser, samt af fagbevægelsens styrker, svagheder og udviklingsmuligheder. I en flerstrenget strategi udmøntes det enkelte projektsamarbejde ud fra en eller flere af følgende delkomponenter:

· Organisationsudvikling og fagligt samarbejde

· Uddannelse og information

· Politikudvikling og kapacitet til fortalervirksomhed

· Temaindsatser og nye udfordringer for fagbevægelsen

Aktiviteter:

Prioriteringen og planlægningen af de enkelte delkomponenters implementering bestemmes ud fra analyser af behov, målsætninger og muligheder for at skabe en bæredygtig organisationsudvikling gennem uddannelse; organisatorisk udvikling; informations- og kampagneaktiviteter; netværksopbygning og alliancedannelse; og social dialog på arbejdsmarkedet.

Især uddannelse og netværksopbygning prioriteres højt i alle projekter og uddannelse af fagligt aktive er et grundlæggende metodisk fundament i Ulandssekretariatets projekter i Mellemamerika. Det er blandt andet i uddannelsesprogrammerne, at de ovenfor nævnte fokusområder afspejles og bliver omsat til kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed i praksis. Uddannelsesaktiviteterne spænder fra opbygning af uddannelsessystemer for undervisere over ledelses- og tillidsmandsuddannelse til studiekredsaktiviteter.

Tilstedeværelse i Mellemarerika:

Ulandssekretariatet har regionalt kontor i Managua, hvorfra der ydes såvel teknisk assistance som tematisk rådgivning til de enkelte projekter. Regionale rådgivere forestår rådgivningen i tæt samarbejde med den ansvarlige konsulent for Mellemamerika, som har base i København.

 

AddToAny

Share/Save