Beskæftigelse og anstændigt arbejde i Vestafrika 2010-2012 (fase 1)

Projektnummer: 
696/018
Volumen: 
DKK: 16. mio
Periode: 
01.08. 2010-31.07.2012
Geografisk område: 
Ghana, Niger, Benin, Togo og Sierra Leone
Udenlandske samarbejdspartnere: 
 • ITUC-Africa
 • Ghana TUC (Ghana Trades Union Congress)
 • USTN (Union des Syndicats des Travailleurs du Niger)
 • UNSTB (Union Nationale des Syndicats de Travailleurs du Benin)
 • SLLC (Sierra Leone Labour Congres) med de 116.000 medlemmer i Sierra Leone).
 • CNTT (Cofederation Nationale des Travailleurs du Togo)
 • GNAT (Ghana National Association of Teachers)
Danske samarbejdspartnere: 
 • BUPL (Forbundet af pædagoger og klubfolk)
 • Uddannelseforbundet
 • Håndværksrådet
Projektbeskrivelse: 

Arbejdsmarkedet i Vestafrika er karakteriseret af en meget stor og stadig voksende uformel økonomi, som, det antages, beskæftiger mellem 80 og 90 % af arbejdsstyrken i regionen.

Programmets overordnede mål er at styrke mulighederne for at skabe beskæftigelse og et anstændigt arbejde for arbejdere (specielt for kvinder og unge) i den uformelle økonomi i Vestafrika. En nødvendig forudsætning for at gennemføre dette mål er at styrke de sociale parter på arbejdsmarkedet, herunder fagbevægelsen. Disse parter skal være drivkræfter både i udviklingen af nationale beskæftigelsesstrategier og i udviklingen såvel som implementeringen af anstændigt arbejde.

Programmet gennemføres i de fem lande Ghana, Niger, Benin, Togo og Sierra Leone, som alle lider under lav økonomisk vækst og mangel på beskæftigelsesmuligheder for de tusinder af unge som hvert år strømmer ud på arbejdsmarkedet. I disse lande er social sikkerhed for de færreste og relevante uddannelsesmuligheder er ikke-eksisterende for størsteparten af befolkningen.

Programmet fokuserer i denne første fase (2010-2012) på afklaring og udvikling af strategier og konkrete indsatser indenfor tre prioritetsområder:

 • Forøget adgang til sociale sikkerhedsnet
 • Forbedret adgang til integreret udvikling af erhversfaglige/iværksætter kvalifikationer
 • Forøget adgang til mikro-kreditter for arbejdere i den uformelle økonomi

Disse udgør hver for sig centrale forudsætninger for at skabe produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde i den uformelle økonomi.

På det sidste område er der ikke tale om at udvikle nye kredit-tilbud, men om at gøre det mere overskueligt og tilgængeligt for arbejdere i den uformelle økonomi at få adgang til de (mange) eksisterende institutioner, der yder forskellige former for mikro-kreditter.  

Programmet er resultatet af det langvarige samarbejde, som Ulandssekretariatet har haft med Ghana TUC og GNAT i Ghana – suppleret med det pilot-program, som er gennemført over det sidste år med fokus på udvikling af politikker og services til gavn for arbejdere i den uformelle økonomi.

Udover ITUC- Africa som regional samarbejdspartner (komponent 1) og landsorganisationerne i de fem lande (komponent 2-4) indgår de lokale førskole/lærerorganisationer i et samarbejde med BUPL (komponent 5), og der er desuden skabt rum til at inddrage andre organisationer i en regional udveksling af erfaringer. Udover BUPL indgår såvel Uddannelsesforbundet som Håndværksrådet som ressource-organisationer i udviklingen af den del af programmet, der retter sig mod at øge tilgængeligheden af de erhvervsfaglige uddannelser.

For GNAT repræsenterer programmet en meget stor udfordring, da de nu – i et samarbejde med BUPL og Education International (EI) – selv står for at koordinere programmet indenfor hele førskoleområdet. I de andre lande i Vestafrika har sektoren mange ligheder med Ghana - med en blanding af offentlige, private og mere eller mindre uformelle institutioner med højst uregulerede betingelser for børn såvel som de ansatte. Der er således stor efterspørgsel fra øvrige lande i Vestafrika på en udveksling af erfaringer med GNAT.

Den daglige implementering af programmet og rådgivning til partnerne varetages af Ulandssekretariatets sub-regionale kontor i Lomé, Togo. 

Komponent 1 – Regional netværksdannelse og koordination

For at sikre synergi, ’best practices’ og regional udveksling af erfaringer mellem de nationale landsorganisationer, vil programmet have et stærkt institutionelt anker i ITUC-Africa (med kontor i Lomé, Togo), som i samarbejde med Ulandssekretariatets sub-regionale kontor i Lomé vil være ansvarlig for afholdelse af regionale netværksmøder i løbet af program implementeringen.

ITUC vil endvidere sikre at programerfaringer bliver gjort tilgængelige for andre affilierede organisationer i Vestafrika, samt afholde et regionalt møde for repræsentanter fra OTUWA, EATUC og SATUCC om beskæftigelse i Afrika.

På det sub-regionale niveau vil programmet styrke ITUC-Africa’s koordinerende samt politiske rolle og derigennem bidrage til en styrkelse af ITUC-Africa’s lobby og fortalervirksomhed rettet mod både ECOWAS og AU.

Som en del af den regionale netværksdannelse vil Ulandssekretariatet fortsat koordinere programaktiviteter –ikke blot med ITUC-Africa – men også med ILO og de danske ambassader i Vestafrika.

Komponent 2 – Adgang til social sikkerhed

Social sikkerhed er et af de hyppigst nævnte behov for arbejderne i den uformelle økonomi i Vestafrika og samtidig en central søjle i arbejdstagers rettigheder og ILO´s Decent work agenda.

Baseret på erfaringer opnået gennem tidligere samarbejde med fagbevægelsen i Ghana og research gennemført i de fem lande, vil landsorganisationerne i dette program udvikle strategier for alliancer med relevante interessenter. Disse interessenter danner basis for social dialog og lobby- samt fortalervirksomhed rettet mod regeringen - med det formål at skabe adgang for arbejdere i den uformelle økonomi til sociale sikkerhedsordninger.

I lande som Sierra Leone og Benin bliver indførelsen af nationale sundhedsordninger allerede diskuteret på regeringsniveau. Her vil landsorganisationerne - udover allianceopbygning - arbejde for at få klarlagt en fælles lobby-strategi for fagbevægelsen og udføre kampagnearbejde for at sikre populær støtte til implementeringen af disse ordninger.

Komponent 3 – Adgang til teknisk uddannelse og iværksætter kvalifikationer.

For at gøre kvalifikationsudvikling mere tilgængelig for arbejdere i den uformelle økonomi – specielt kvinder og unge arbejdere – må uddannelse både være til at betale, være tilstrækkelig fleksibel og føre til kvalifikationer, som kan bruges øjeblikkeligt.

Allerede gennemført research viser, at en sådan uddannelse kun er tilgængelig i meget begrænset omfang i de fem lande. I det igangværende program vil yderligere kortlægning af uddannelsesmuligheder finde sted som basis for lobby og fortalervirksomhed rettet mod regeringen, uddannelsesinstitutioner og internationale donorer for at sikre tilgængelig uddannelse for arbejdere i forskellige fag i den uformelle økonomi.

I det omfang at relevant og tilgængelig uddannelse ikke er eksisterende, vil fagbevægelsen blive tilbudt at køre test-kurser, som kan benyttes som ’synlige modeller’ i lobbyarbejdet. Danske ressource organisationer på dette området er Håndværksrådet og Uddannelsesforbundet.

Både eksisterende uddannelsesprogrammer og mulige model-kurser vil blive brugt som baggrund for allianceopbygning med relevante interessenter for at få regeringen til at anerkende behovet for bedre og mere tilgængelig uddannelse samt deres eget ansvar herfor.

Komponent 4 – Adgang til mikro-kreditter

Den manglende adgang til lån er endnu et hovedproblem for mange arbejdere i den uformelle økonomi i deres ønske om at forvandle deres operationer til bæredygtig beskæftigelse. Med dette stærke og uundgåelige behov har fagbevægelsen brug for at klarlægge deres potentielle rolle som bindeled til kreditudbydere og ikke mindst at udvikle mulige strategier for at lette adgangen til kreditter.

Igen vil der som udgangspunkt blive gennemført research for at lære fra internationale best-practices; for at kortlægge relevante kreditordninger og for at facilitere organiseringen af forskellige muligheder for at opnå adgang til kredit, baseret på kollektiv kaution.

Med sådanne strategier vil fagbevægelsen have mulighed for at tilbyde en tiltrængt service ved at informere og assistere medlemmer fra den uformelle økonomi i hvordan de kan opnå lån; ved at kortlægge tilgængelige kreditordninger, ved at netværke med finansielle institutioner og på samme tid ved at udøve lobbyarbejde for forbedret adgang til mikro kreditter for arbejdere i den uformelle økonomi.

Komponent 5 – Professionel udvikling på førskole området

Baseret på erfaringerne fra tidligere samarbejde med lærerorganisationen GNAT i Ghana har det vist sig yderst relevant fortsat at presse på for en privat såvel som en offentlig førskole uddannelse. GNAT har gennem de sidste 8 år samarbejdet med lærere såvel som ejere af uformelle skoler omkring udviklingen af førskoleområdet i Ghana. I denne proces har GNAT opnået væsentlig erfaring med kvalifikations-opgradering som et organiseringsredskab og en platform for social dialog med regering såvel som ejere af private skoler.

Gennem partnerskabet med GNAT og med aktiv støtte fra BUPL vil koncepter og materialer i dette program blive videreformidlet til søsterorganisationer i Vestafrika. På baggrund af research vil organisatorisk kapacitets-opbygning blive gennemført i de 5 lande for at facilitere introduktionen af basis-uddannelse til uformelt ansatte førskolelærere. Dette har på samme tid til formål at forbedre arbejdsbetingelser og til at fungere som demonstrationsmodel i lobby og fortalervirksomhed mod regering og ejere af private skoler.

På det regionale niveau vil Education International (EI) fortsat videreformidle erfaringer fra Ghana og andre lande for at illustrere en vej frem for inkluderingen af førskolesektoren i MDG mål nr. 2.

AddToAny

Share/Save